מדיניות ספקית

תקנון שירות ספקית
www.sapakit.click
גירסא  31-12-2018

מבוא

לתשומת לבך – עליך לקרוא את כלל תנאי תקנון זה להלן בטרם תשלים את ביצוע העסקה.
ע”י סימון V  בתיבה “קראתי ואני מסכים/ה לתנאי השימוש”, וע”י הרשמה או שימוש בשירותי “ספקית”, את/ה מאשר/ת ומצהירה שקראת את תנאי השימוש ואת ההסכם למשתמש/ת קצה ושאת/ה מבין/ה את תוכנם ומסכים/ה לכל תנאיהם.

הערה: כל הנאמר בלשון זכר, ייקרא גם בלשון נקבה ולהיפך. כל הנאמר בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים ולהיפך.

כללי

שירות ספקית www.sapakit.click  (להלן: “השירות“), מופעל ע”י 7 איי.טי פתרונות טכנולוגים (להלן: “החברה“).

השירות מבוסס על אפליקציה ומשמש כפלטפורמה להצגת מוצרים מסוגים שונים ומענפים שונים (להלן: “המוצרים“). ההזמנות בשירות נעשות ע”י משתמשי האפליקציה.

באפליקציה לא ניתן לבצע תשלום על מוצרים (לסלוק) – התשלום יתבצע במעמד מסירת המוצרים ו/או בכל שיטה שהספק והלקוח המזמין יסכימו על כך.

כל הזמנה ואספקה של מוצר מהשירות, מותנית בקיומו במלאי וגורמים שונים שאינם תלויים בחברה.

פרסום המוצרים ועדכונם אינו באחריות החברה אלא אך ורק על ידי הספקים המפרסמים ומעדכנים את המוצרים מעת לעת.

ההצטרפות לשירות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה. רכישה לאחר קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.

תקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (הכול להלן: “חוק הגנת הצרכן“). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות חוק הגנת הצרכן, גוברות הוראות חוק הגנת הצרכן.

מדיניות אספקות, החזרות, ביטולים והחלפות מפורסמת באתר (וכן בנספח לתקנון זה) והוראותיה גוברות על כל הוראה אחרת.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם את התכנים המופיעים באתר או להשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

לשון זכר לצרכי נוחות בלבד. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, את הפירוש שרשום לצידם:

“השירות” – לרבות כל חלק ממנו.

“החברה” –  7 איי.טי פתרונות מחשוב, בין בעצמה ובין באמצעות מתחזק האתר ו/או מפעיל השירות.

“ספק” – החברה המפרסמת את מוצריה באיזור האישי שלה.

“תוכן” – כל חומר המופיע בשירות או חלק ממנו לרבות טקסטים, באנרים, צילומים, תמונות, מחירים וכו’.

“חוק הגנת הצרכן” – חוק הגנת הצרכן ,התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

תנאים לכשירות המשתמשים בשירות

רשאי לבצע רכישות בשירות רק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים ובמצטבר:

כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית,  הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

הספק קרא את תקנון השירות ואישר אותו טרם ההצטרפות לשירות.

ברשות הספק תיבת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל.

ברשות הספק כרטיס ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ההצטרפות מותנית בהרשמה ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. החברה רשאית למנוע את ההצטרפות מספק שמסר פרטים לא נכונים או שמסר פרטים מטעים במכוון.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע מהספק להשתמש בשירות אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות השירות ו/או בחברה.

השירות

 • אזור אישי באפליקציה עבור הספק ולקוחותיו.
 • הזמנת סחורה ו/או מוצרים באמצעות אפליקציית ספקית הזמינה בחנויות Apple Store , Google Play.
 • ביצוע ההזמנה ללא שירותי סליקה.
 • קבלת ההזמנה במייל הספק והעתק במייל עבור המזמין.
 • השירות לא כולל פתרונות אוטומציה כגון עוזרת וירטואלית/בוט
 • השירות לא כולל אפליקציה ממותגת של העסק בחנויות

מערכת הניהול:

 • נגישה מכל מחשב, טאבלטואייפד ומותקנת בשרתי הענן של 7. איי.טי.
 • ניהול מוצרים, ניהול הזמנות וצפייה בדו”חות.
 • הקמת הזמנות חדשות עבור לקוחות.

ביצוע הזמנות

באמצעות משתמש וסיסמא – כל לקוח מקבל גישה מהירה לאיזור הספק.

באמצעות מע’ הניהול – באפשרות הספק ליצור הזמנה חדשה עבור לקוח באמצעות מע’ הניהול.

תמיכה

בכל בעיה טכנית הספק יקבל מענה באמצעות מייל התמיכה של ספקית המפורסם בתקנון זה.

אחריות ספק

לכל מוצר המפורסם בשירות יוצגו פרטי המוצר, שם המוצר, מחיר המוצר, מפרט המוצר, תמונה, וכל פרט רלבנטי אחר ( הכל להלן: “פרטי המכירה“) –  באחריות הספק.

פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום, דמי משלוח: באחריות הספק.

למען הסר ספק, יובהר כאן כי התמונות המוצגות באתר לצד המידע אודות המוצר הן להמחשה בלבד.

המחירים המוצגים בשירות הינם בשקלים.

תקופת ניסיון

תקופת הניסיון הינה 30 ימים מיום ההצטרפות. לאחר מכן יש לספק אמצעי תשלום בכרטיס אשראי ישראלי לצורך חיוב שוטף.

אי מסירת מספר כרטיס אשראי ישראלי תקף בתוך 3 ימי עסקים מיום הבקשה יגרור הקפאת השירות באופן מיידי,לאחר 14 יום כל הנתונים באיזור האישי בספקית ימחקו, לרבות הזמנות,מוצרים, מידע על לקוחות וללא התראה מראש.

התמורה

.פרטי האשראי נשמרים בצורה מאובטחת ובשימוש בתקן הטוקניזציה

החברה רשאית לשנות את תנאי החבילה והתמורה בכל עת ובהודעה מראש של 30 ימים.

 עלות כל הזמנה המתבצעת במערכת הינה 2 ש”ח + מע”מ.

לאחר 30 ימים מיום ההצטרפות, יחולו 50 הזמנות מינימום בחודש

.החברה רשאית לעדכן את תעריף השירות מעת לעת. התראה ללקוח תשלח מראש בזמן סביר

הרשמה לשירות – תשלום דמי הקמה:

במסגרת הרישום לשירות על הספק למסור פרטים אישיים לרבות: שם, מס’ תעודת זהות, כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי,  וכן פרטים נוספים ככל שיידרשו לצורך ביצוע  ההזמנה.

לקוח/ה ייחשב מי שהזמנתו אושרה לאחר שאישר/ה את התקנון בכפוף למסירת פרטים אישיים מלאים ונכונים.

אישור הצטרפות ספק ע”י חברת האשראי

אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי של הלקוח שאת פרטיה יעביר הספק במסגרת הרישום  או ימסור הספק טלפונית לחברה  (להלן: “חברת האשראי“). החברה תקבל אישור מחברת האשראי  על תוקף הכרטיס ואישור העסקה.

עם קבלת אישור/סירוב חברת האשראי לביצוע העסקה, תינתן הודעה מתאימה לספק באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח, כי העסקה אושרה או סורבה ע”י חברת האשראי.

ההצטרפות לשירות תחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, וזמני ההקמה יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

אחריות ושירות לאחר המכירה

בכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה) התשס”ו- 2006, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, מובהר כי יש לעיין בתנאי האחריות של כל מוצר לפני רכישת המוצר, במסגרת פרטי הרכישה של המוצר.

עסקאות שלא ניתן לבטלן

לפי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:

 • פיתוח תוכנה.
 • מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
 • מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

ביטול עסקה ע”י החברה

החברה רשאית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:

אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המכירה של מוצר ו/או השירות.

עקב תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.

אבטחת מידע

החברה נעזרת בשיטות הצפנה ואבטחה מתקדמות כדי לשמור על המידע האישי של הלקוחות.

כל המידע אודות ההזמנה שביצע הלקוח מוצפן באמצעות מנגנון מאובטח ברמה המרבית. מספר כרטיס האשראי של הלקוח ונתוני הגבייה שלו בלתי אפשריים ל”פריצה” כיוון שהם מועברים למרכז ההזמנות, ומשם מועברים לשרת שאינו נגיש דרך האינטרנט.

החברה משתמשת בפרוטוקול (SSL (Secured Sockets Layerהפרוטוקול הנפוץ להצפנת מידע באינטרנט.

הגבלת אחריות החברה

הדין וסמכות השיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט בעיר חיפה לפי סמכותם המהותית.

מדיניות אספקות, ביטולים והחזרות

מדיניות אספקות:

האיזור האישי של הספק יוקם בתוך 7 ימי עבודה.

הודעה תינתן בדואר אלקטרוני.

מדיניות ביטולים:

על פי החוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ובכל מקרה של סתירה בין החוק ובין הוראות מסמך זה – יחולו הוראות החוק.

לא קיימת זכות ביטול עסקה כאמור בחוק המחשבים – הקמת הספק הינה התאמה אישית של פיתוח ולא ינתן החזר עסקה בעבור דמי ההצטרפות.

תקופת ההתקשרות והפסקת השירות 

הספק ו/או החברה רשאים להביא לסיומו של ההסכם בכל עת, בהודעה מראש של 30 ימים, שתימסר לצד השני באמצעות מייל וטלפון. ההסכם יהיה בתוקף כל עוד לא התקבלה הודעה של אחד הצדדים על הפסקתו.
הגבלת אחריות והגבלות במתן השירות 

 • השירות אינו כולל עדכונים על ידי החברה ו/או ספקית, לרבות מחירונים ו/או מוצרים.
 • התמורה בעבור שיגור הזמנה ו/או יצירת הזמנה במע’ הניהול ו/או באפליקציה תיגבה גם אם ההזמנה בוטלה לאחר מכן.

מובהר לספק כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, ובין היתר במפעיל הסלולרי, באיכות וטיב התקשורת, הכיסוי הסלולרי, באיכות תשתית האינטרנט האלחוטי, בהתאמה ובאיכות המכשיר עליו מותקנת האפליקציה, איכות ציוד קצה, שירותי הענן, תקלות בחברת חשמל ובציוד מחשוב ועוד.

החברה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים להפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו תהא עילתם אשר תהא, לרבות כתוצאה מאספקת השירות או אי אספקת השירות, הגבלתו, השעייתו או ניתוקו, איכותו בקשר למשלוח וביצוע ההזמנה באפליקציה ותפעול מערכת הניהול.

החברה רשאית לעדכן את מחירון השירות מעת לעת והודעה מראש תינתן ללקוח.

לוגו ספק

אתר ספקית משמש גם אתר תדמיתי, ועל כן יפורסמו בו כל הלוגואים ו/או המוצרים של הספקים העובדים עם השירות, וזאת למטרות שאינן בהכרח “חנות הסחר האלקטרוני”.

כמו כן יוצגו מעת לעת צילומי מסך מתוך האזורים האישיים וזאת למטרת קידום השירות.

. בהצטרפות לשירות הספק מאשר לפרסם את הלוגו של העסק באתר השירות גם אם הוא רשום בסימן מסחר

באחריות בעל העסק/הספק להורות לנו להסיר את הלוגו באם יחפוץ בכך לאחר סיום ההתקשרות.

.באם זכויות היוצרים/סימן המסחר אינו של בעל העסק ואין בסמכותו לאשר פרסום הלוגו, האחריות להודעה במייל להסרת הלוגו מהאתר של ספקית תחול על בעל העסק

פרטי החברה מפעילת השירות

למידע אודות השירות, ולשאלות הקשורות עם תוכנו ולביטול עסקה ניתן להתקשר עם מחלקת שירות לקוחות:

בטלפון:  072-2222027

כתובת: 7 איי.טי, רחוב אנדרי סחרוב 9 , פארק מת”מ חיפה

בדואר אלקטרוניsupport@sapakit.click

עודכן בתאריך 31/12/2018